Στις 29/9/2017 λήγει η προθεσμία για χορήγηση αδειών για συµµετοχή στην εµποροπανήγυρη του ∆ήµου Αµφιλοχίας για 40 θέσεις εµπόρων

Στις 29/9/2017 λήγει η προθεσμία για χορήγηση αδειών για συµµετοχή στην εµποροπανήγυρη του ∆ήµου Αµφιλοχίας για 40 θέσεις εµπόρων

 Προκήρυξη χορήγησης αδειών για συµµετοχή στην εµποροπανήγυρη του ∆ήµου Αµφιλοχίας για 40 θέσεις εµπόρων όπως αναλύεται παρακάτω και για την χορήγηση µιας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας λούνα -παρκ  που θα πραγµατοποιηθεί στον καθιερωµένο και εγκεκριµένο χώρο (λιµάνι) της πόλης της Αµφιλοχίας από 3/10/2017 έως 9/10/2017 .

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Α∆ΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ
1.  Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιµου εµπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλµατος.  Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και µε βάση κοινωνικά  κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
(α) µέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς, 
(β) µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς µε τρία τέκνα, 
(γ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύµατα  ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α' 82), 
(δ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων µε αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτοµα µε νοητική αναπηρία, αυτισµό, σύνδροµο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
(ε) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε οµογενείς Βορειοηπειρώτες και  οµογενείς παλιννοστούντες, 
(στ) µέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες  Ροµά που έχουν  εγγραφεί στα δηµοτολόγια των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της  χώρας, 
(ζ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτοµα απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτοµα υπό απεξάρτηση.

2. Επιτρέπεται η συµµετοχή και σε κατόχους άδειας επαγγελµατία πωλητή βιοµηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό µέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθµού των προς χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό διενεργείται δηµόσια κλήρωση µεταξύ των αιτούντων από το περιφερειακό ή το δηµοτικό συµβούλιο κατά περίπτωση.

3.΄Αδεια χορήγησης εγκατάστασης και λειτουργίας λούνα-παρκ δικαιούνται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που κατέχουν τα εξής δικαιολογητικά :
α) γνωµάτευση για την καταλληλότητα των χώρων εγκατάστασης και εξοπλισµού
β) βεβαίωση διπλωµατούχου µηχανικού για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών
γ) βεβαίωση διπλωµατούχου ηλεκτρολόγου µηχανικού για την ασφάλεια των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
δ) βεβαίωση διπλωµατούχου χηµικού για την επικινδυνότητα των τυχόν χρησιµοποιουµένων αερίων ή άλλων υλών και
ε) άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης ( Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ) για µηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 καθώς επίσης και τις διατάξεις 6 του Π.∆. 12/2005 ( ΦΕΚ 10Α) κ το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας µεταφορών & ∆ικτύων Κ1-1372/8-72013.

ΕΙ∆Η ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ  
Στο χώρο της εµποροπανήγυρης µπορούν να πωλούνται όλα τα εµπορεύµατα, που κατά συνήθεια πωλούνται στις ανοικτές εµποροπανηγύρεις. Ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνητά & αποξηραµένα άνθη και φυτά, ασηµικά, φο µπιζού, βιβλία, εξαρτήµατα  αυτοκινήτου, είδη λαϊκής τέχνης, είδη δώρων, είδη οικιακής χρήσης - είδη προικός, υαλικά πάσης φύσεως, είδη µπάνιου, εκκλησιαστικά είδη, µουσικά όργανα και CD µουσικής ή άλλου περιεχοµένου, εξαρτήµατα για διατήρηση µικρών ζώων & ιχθύων, εξαρτήµατα  και είδη ένδυσης, είδη υπόδησης, παιδικά παιχνίδια κάθε είδους, είδη παντοπωλείου-ψιλικά, µηχανικά και ηλεκτρικά εργαλεία παντός τύπου και µικρά µηχανήµατα, νωπά και αποξηραµένα φρούτα, παραδοσιακά γλυκά κλπ. ∆ιευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δηµόσια αιδώ ή µπορούν να προκαλέσουν ατυχήµατα σε µικρούς ή µεγάλους καθώς και ογκώδη εµπορεύµατα που ενδεχοµένως δυσκολεύουν τις µετακινήσεις µέσα στο χώρο της εµποροπανήγυρης και γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς εµπόρους.
 
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΧΩΡΟΥ  
Οι δικαιούχοι  άδειας συµµετοχής των 40 θέσεων στην εµποροπανήγυρη θα πρέπει να καταβάλλουν 20,00 € ανά τετραγωνικό µέτρο και ο χώρος κατάληψης δεν θα είναι µεγαλύτερος από 9 τ.µ. για την παραχώρηση µιας θέσης . Ο δικαιούχος άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας λούνα-παρκ θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 1.000,00 € για την κατάληψη χώρου 300 τ.µ.
  
ΑΙΤΗΣΕΙΣ-∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ-ΧΡΟΝΟΣ
Η αίτηση κατατίθεται από τον ενδιαφερόµενο αυτοπροσώπως ή µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση είναι νόµιµα θεωρηµένη στον 2ο όροφο του ∆ηµαρχείου Αµφιλοχίας από 20/9/2017 έως 29/9/2017.
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούµενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά και να αναφέρονται σε αυτήν τα είδη των προς πώληση εµπορευµάτων. Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται µόνο µέχρι την λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων .
 

Δυτική Ελλάδα

Νεκτάριος Φαρμάκης: «Η Περιφέρεια είναι ο πρώτος στρατιώτης της τοπικής κοινωνίας στη μάχη κατά της πανδημίας»

2021-03-19 22:18
«Η μάχη με την πανδημία, για εμάς δεν ήταν - και δεν είναι - απλά μια περιπέτεια, μια δύσκολη καμπή που έπρεπε να συμβάλλουμε ώστε να ξεπεραστεί. Ήταν μια μάχη για το φίλο, το συγγενή, το γείτονα, το συμπολίτη. Μια μάχη στην οποία είχαμε χρέος να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή» ανέφερε ο...

Υπηρεσία υποστήριξης ηλικιωμένων ή και μοναχικών ατόμων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

2021-03-19 14:27
«Η δημιουργία ενός πλέγματος προστασίας και υποστήριξης των ηλικιωμένων που διαβιούν αυτόνομα, αποτελεί μία διαρκή προσπάθεια που έχει όμως ιδιαίτερη αξία στις δύσκολες ημέρες που όλοι βιώνουμε με την πανδημία» σημειώνει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, με αφορμή την απόφαση...

Διαδικτυακή Έκθεση «Από αγάπη για την Ελλάδα»

2021-03-17 17:35
Mε αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος παρουσιάζει, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας (BNF) και τη δημοσιογραφική της ιστοσελίδα RetroNews, μία διαδικτυακή έκθεση αφιερωμένη στους Γάλλους φιλέλληνες και στο...

Επιστολή Α. Φίλια στον Υπουργό Εργασίας και το Διοικητή του ΟΑΕΔ για παράταση των συμβάσεων Κοινωφελούς Εργασίας

2021-03-17 17:33
Με επιστολή που απευθύνεται στον Υπουργό Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη, και κοινοποιείται στο Διοικητή του ΟΑΕΔ, Σπύρο Πρωτοψάλτη, ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανδρέας Φίλιας, ζητά την παράταση των συμβάσεων 248 εργαζομένων που απασχολούνται μέσω του...

Σύσκεψη στελεχών με τον Αντιπεριφερειάρχη Φωκίωνα Ζαΐμη για την αδειοδότηση βιομηχανιών

2021-03-17 17:25
Σύσκεψη με κεντρικό θέμα την κωδικοποίηση των εγγράφων που απαιτούνται για την αδειοδότηση βιομηχανιών σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία πραγματοποιήθηκε μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων και του Αντιπεριφερειάρχη επιχειρηματικότητας έρευνας και καινοτομίας Φωκίωνα Ζαΐμη. Σκοπός είναι η μείωση...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>