ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ (για το έτος 2017) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΟΥ Ν.Π.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ (για το έτος 2017) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΟΥ Ν.Π.

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ (για το έτος 2017) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΟΥ Ν.Π. (διάρκεια ενός

έτους από την υπογραφή της σύμβασης ) 2017-2018 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού # 141.060,68 € # ». Κριτήριο κατακύρωσης είναι :

α. για τα είδη: ελαιόλαδο ,οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά, και ψάρια (νωπά και κατεψυγμένα) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους , όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της αρμοδίας υπηρεσίας εμπορίου του Ν. Αιτωλ/νίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και του Ν.3438/06 άρθρο 13.

β. για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το οποίο θα προκύπτει η χαμηλότερη συνολική καθαρή αξία ανά ομάδα ειδών και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

  1. Αναθέτουσα Αρχή- Στοιχεία επικοινωνίας : ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Οδός Γ. Στράτου Αμφιλοχία ΤΚ 30500, Τηλ. 2642360445 Fax: 2642360414 Ιστοσελίδα Δήμου www.dimosamfilochias.gr

  2. Πρόσβαση στα έγγραφα: ) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι δια θέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση(URL): μέσω διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. β)οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στηδιεύθυνση: www.promitheus.gov.gr γ)Περαιτέρω πληροφορίες στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimosamfilochias.gr

 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του Δήμου Αμφιλοχίας για ποσό που θα καλύπτει 1 % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. των ομάδων της μελέτης για τις οποίες θα κατατεθεί προσφορά

.Οι ομάδες της μελέτης έχουν ως εξής:

 

 

ΟΜΑΔΕΣ

 

CPV

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

 

ΦΠΑ 13, 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΟΜΑΔΑ 1 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ

 

15000000-0

 

31.924,75

 

5.471,71

 

37.396,46

ΟΜΑΔΑ 2: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ

 

03221200-8

 

8.310,50

 

1.080,37

 

9.390,87

ΟΜΑΔΑ 3 :ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ

 

15100000-9

 

16.292,50

 

2.118,03

 

18.410,53

ΟΜΑΔΑ 4 : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ

 

15811100-7

 

4.800,00

 

624,00

 

5.424,00

ΟΜΑΔΑ 5 : ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ

 

15812000-3

 

3.495,00

 

838,80

 

4.333,80

ΟΜΑΔΑ 6 :ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ- ΚΑΠΗ)

 

15000000-0

 

17.670,00

 

2.829,21

 

20.499,21

ΟΜΑΔΑ 7: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ- ΚΑΠΗ)

 

03221200-8

 

6.192,50

 

805,03

 

6.997,53

ΟΜΑΔΑ 8 :ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ- ΚΑΠΗ)

 

15100000-9

 

6.192,00

 

804,96

 

6.996,96

ΟΜΑΔΑ 9 :ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΡΕΣΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΚΑΠΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

 

 

03311000-2

 

 

585,00

 

 

76,05

 

 

661,05

ΟΜΑΔΑ 10 :ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

 

 

03311000-2

 

 

1.185,00

 

 

154,05

 

 

1.339,05

- ΚΑΠΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 11 :ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΚΑΠΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

 

 

15811100-7

 

 

3.080,00

 

 

400,40

 

 

3.480,40

ΟΜΑΔΑ 12: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.

Ε. ΙΝΑΧΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΕΣΟΥ)

15000000-0

2.157,99

341,11

2.499,10

ΟΜΑΔΑ 13 :ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Δ.Ε. ΙΝΑΧΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΕΣΟΥ)

 

03221200-8

 

618,88

 

80,45

 

699,33

ΟΜΑΔΑ 14 :ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΙΝΑΧΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΕΣΟΥ)

 

15100000-9

 

1.325,05

 

172,26

 

1.497,31

ΟΜΑΔΑ 15 :ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

(ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ)ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΙΝΑΧΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΕΣΟΥ)

 

03311000-2

 

265,10

 

34,46

 

299,56

ΟΜΑΔΑ 16 :ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΙΝΑΧΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΕΣΟΥ)

 

15811100-7

 

704,00

 

91,52

 

795,52

ΟΜΑΔΑ 17:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

 

15511600-9

 

14.000,00

 

1.820,00

 

15.820,00

ΟΜΑΔΑ 18:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.

 

15511600-9

 

4.000,00

 

520,00

 

4.520,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

 

122.798,27

18.262,41

141.060,68

Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές.
4. Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας: Ένα έτος από την υπογραφή της Σύμβασης
5.Δικαιούμενοι συμμετοχής: έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών.
6. Κατατεθείσες Προσφορές: Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας ή για μία από τις παραπάνω 18 ομάδες.
7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με καταληκτική ημερομηνία την 16/6/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.
8. Χρόνος ισχύος προσφορών: για διάστημα 6 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
10. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα καλυφθεί από Ιδίους Πόρους και από τη χρηματοδότηση για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής
11. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 

 

Ο δήμαρχος Αμφιλοχίας Απόστολος Κοιμήσης

Δυτική Ελλάδα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ακυρώνει τη συμμετοχή της σε εκδηλώσεις συμμορφούμενη με την ΚΥΑ

2020-02-28 16:03
Έπειτα από την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών με την οποία ματαιώνονται οι Καρναβαλικές Εκδηλώσεις καθώς και οι εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι συμμορφούμενη με την ΚΥΑ ακυρώνει τη...

Συντήρηση οδικού άξονα Μπαμπίνη - Αετός - Αρχοντοχώρι - Κανδήλα - Μύτικας

2020-02-27 15:59
Τη σύμβαση συντήρησης του επαρχιακού οδικού άξονα Μπαμπίνη – Αετός – Αρχοντοχώρι - Κανδήλα – Μύτικας, συνολικού μήκους 32 χλμ, που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ξηρομέρου, υπέγραψαν την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης και ο...

Μελέτες ύψους 6,65 εκ. ευρώ για τη μακροχρόνια αντιπλημμυρική θωράκιση της Δυτικής Ελλάδας

2020-02-27 11:53
«Η θωράκιση της Δυτικής Ελλάδας από πλημμυρικά φαινόμενα δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να υπάρχει ανάγκη πρόσκαιρης επούλωσης των πολύχρονων ανοικτών πληγών, χωρίς όμως να υπάρχει μόνιμη και αποτελεσματική θεραπεία. Η σημερινή περιφερειακή...

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί στο Αγρίνιο για διάπραξη κλοπών σε κοιμητήριο.Οι δράστες είχαν αφαιρέσει από τάφους 75 χάλκινα και μπρούτζινα καντήλια

2020-02-27 10:31
Συνελήφθησαν, σήμερα το πρωί, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου, δύο ημεδαποί άνδρες, ηλικίας 26 και 27 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη κλοπών. Ειδικότερα, οι δράστες, ενεργώντας από κοινού από την 24-02-2020 μέχρι και την 25-2-2020,...

Σύσκεψη στην Περιφέρεια με την Υπουργό Πολιτισμού

2020-02-26 09:00
Σημαντικά έργα πολιτισμού που θα ενταχθούν είτε στη τρέχουσα είτε και στην επόμενη προγραμματική περίοδο, όπως η ανάδειξη και ενοποίηση μνημείων του ιστορικού κέντρου της Πάτρας (Ρωμαϊκό Ωδείο, Ρωμαϊκός Ιππόδρομος, κλπ), η ολοκλήρωση της αναστύλωσης στο Αρχαίο Γυμνάσιο της Ολυμπίας και ο...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>