« Λήψη απόφασης για τον καθορισµό όρων δηµοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού , παράλιας όχθης και την ζώνη µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών »

« Λήψη απόφασης για τον καθορισµό όρων δηµοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού , παράλιας όχθης και την ζώνη µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών »

Το συμβούλιο του Δήμου Αμφιλοχίας καθόρισε τους όρους δημοπρασίας και τις τιμές για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού , παράλιας όχθης και την ζώνη µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο
Οι προς παραχώρηση για την απλή χρήση χώροι βρίσκονται εντός των
διοικητικών ορίων του ∆ήµου Αµφιλοχίας και συγκεκριµένα:
1.Παραλιακός χώρος στην Νέα ∆ηµοτική πλαζ Αµφιλοχίας (∆υτική πλαζ)
2.Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 1 (βόρειο τεµάχιο)
3. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 2 (νοτιότερο του Νο
1 τεµάχιου)
4. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 3 (νοτιότερο του Νο
2 τεµάχιου)
5. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 1 (βόρειο
τεµάχιο)
6. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 2 (νότιο
τεµάχιο)
7. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 3 (νότιο
τεµάχιο)
8. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου Νο 1 (βόρειο τεµάχιο)
9. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου Νο 2 (νότιο τεµάχιο)
Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο
Η εκµίσθωση αρχίζει από της εγκρίσεως των πρακτικών της δηµοπρασίας και
υπογραφής του οικείου συµφωνητικού και λήγει την 31/12/2017 και αφορά στην
άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του
κοινού ιδίως για εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισµάτων,
οµπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών) λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου, µε την
διαδικασία και τους όρους του άρθρου 13 του Ν.2971/2001 και της ΚΥΑ
∆∆Π0007378/0454Β’ΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β΄).Η
δίοδος θα είναι ελεύθερη για τους λουόµενους , καθώς και η προσβασιµότητα στη
θάλασσα και καθ’ όλο το µήκος της ακτής.
Στους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωµα απλής χρήσης
επιτρέπεται η τοποθέτηση τροχήλατων καντινών – αυτοκινούµενων ή µη –
εφοδιασµένων µε κατάλληλη άδεια λειτουργίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο
Α) Καθορίζει ελάχιστο ετήσιο κατώτατο όριο τιµής εκκίνησης ανά τεµάχιο ως
κάτωθι:
1. Παραλιακός χώρος στην Νέα ∆ηµοτική πλαζ Αµφιλοχίας (∆υτική πλαζ), ποσό
600,00€
2. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 1 (βόρειο τεµάχιο)
ποσό 350,00 €
3. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 2 (νοτιότερο του Νο
1 τεµάχιου) ποσό 350,00 €
4. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 3 (νοτιότερο του Νο
2 τεµάχιου) ποσό 350,00€
5. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 1 (βόρειο
τεµάχιο) ποσό 350,00 €
6. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 2 (νότιο
τεµάχιο) ποσό 350,00 €
7. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 3 (νότιο
τεµάχιο) ποσό 350,00 €
8. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου Νο 1 (βόρειο τεµάχιο) ποσό
350,00 €
9. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου Νο 2 (νότιο τεµάχιο) ποσό
350,00 €

Β) Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Αµφιλοχίας σε ηµεροµηνία
και ώρα που θα καθοριστεί µε διακήρυξη του ∆ηµάρχου ενώπιον της αρµόδιας
Επιτροπής, θα είναι δε φανερή , προφορική και πλειοδοτική. Σε περίπτωση µη
ανάδειξης πλειοδότη η δηµοπρασία θα επαναληφθεί µε νέα προκήρυξη όπως και στην
περίπτωση αποχώρησης πλειοδότη για τον υπόλοιπο χρόνο της µίσθωσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο
∆εκτοί στην δηµοπρασία γίνονται επαγγελµατίες φυσικά πρόσωπα ή Νοµικά
Πρόσωπα που οι νόµιµοι εκπρόσωποι τους διαθέτουν σχετική επαγγελµατική
εµπειρία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο
Για να γίνει οποιοσδήποτε δεκτός στην δηµοπρασία , πρέπει να καταθέσει
στην επιτροπή του διαγωνισµού κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας :
1. Γραµµάτιο του Τ.Π.∆. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ποσού
ίσου µε το 1/10 της τιµής εκκίνησης η οποία θα επιστραφεί εντός 10 ηµερών µετά
την λήξη της δηµοπρασίας και την ανακήρυξη του πλειοδότη σε κάθε ένα που
συµµετέχει και δεν αναδειχθεί ως ο τελικός πλειοδότης.
Ο πλειοδότης µε την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται να προσκοµίσει
εγγυητική επιστολή ισχύος εως 31/12/2017 , ισόποση µε το 1/10 του τελικού ποσού
του µισθώµατος.
2. Στην εγγυητική επιστολή της Τράπεζα θα δηλώνεται ότι η Τράπεζα δέχεται
ανεπιφύλακτα να καταθέσει ισόποση εγγύηση υπέρ του δήµου Αµφιλοχίας, τόσο σε
περίπτωση έκπτωσης του από την εκµίσθωση για οποιοδήποτε λόγο εφόσον η
έκπτωση ανακοινωθεί στην εκδώσασα την εγγυητική επιστολή Τράπεζα όσο και
στην περίπτωση µη τήρησης των όρων σύµβασης.
3. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.
4. ∆ηµοτική Ενηµερώτητα (∆ήµος Αµφιλοχίας ∆.Ε.Υ.ΑΑ)
5. Για τους επαγγελµατίες αποδεικτικά στοιχεία για την επαγγελµατική τους εµπειρία.
6. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του συµµετέχοντος ότι έχει λάβει γνώση των
όρων της διακήρυξης και της αρ. ∆∆Π0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ1636Β-
12.05.2017) µε τα παραρτήµατα αυτής και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα
Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο
Η δηµοπρασία θα είναι προφορική και φανερή θα µπορεί δε να συνεχίζεται
µε απόφαση της επιτροπής διαγωνισµού και πέραν της ώρας που ορίζεται στην
διακήρυξη , εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές.
Μετά την λήξη διεξαγωγής απαγορεύεται απόλυτα η υποβολή αντιπροσφορών
επειδή αυτές δεν θα λαµβάνονται υπόψη από την επιτροπή διενέργειας της
δηµοπρασίας του ∆ήµου [Επιτροπή δηµοπρασιών].
Οι ενδιαφερόµενοι που θα συµµετέχουν στην δηµοπρασία αυξάνουν την τιµή
εκκίνησης που καθορίστηκε µε το άρθρο 3 της παρούσης τουλάχιστον σε πενήντα
ευρώ.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην
επιτροπή της δηµοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισµού, προσκοµίζοντας
σχετική εξουσιοδότηση.
 Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη. Η δέσµευση αυτή
µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο πλειοδότη σε όσους ακολουθούν κατά
σειρά, πλειοδότες και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο
Ο αναδειχθείς τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να διατηρεί τον χώρο
καθαρό και να τηρεί απαρέγκλιτα τον Υγειονοµικό Κανονισµό που ισχύει από
∆ηµοτικές ή και λοιπές κρατικές διατάξεις και νόµους.
Οποιαδήποτε αµέλεια στις ανωτέρω υποχρεώσεις, που όλες θεωρούνται και
είναι ουσιώδεις, διαπιστωµένη υπό των αρµοδίων οργάνων, θα αποτελεί λόγω
έκπτωσης κατ’ ακύρωσης της σύµβασης εκµίσθωσης του χώρου.
Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα για αποζηµίωση από
τυχόν µη κατακύρωση της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή ή την κατά
νόµο ελέγχουσα την νοµιµότητα των πράξεων του ∆ήµου , Αρχή .
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως µέσα σε προθεσµία πέντε (5)
ηµερών από την έκδοση της σχετικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί
κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας που θα γίνει µε
αποδεικτικό, επίδοσης και παραλαβής , να προσέλθει στο ∆ηµαρχείο Αµφιλοχίας για
την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει
υπέρ του ∆ήµου και ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα επανάληψης της δηµοπρασίας.
Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο
1.Ολόκληρο το µίσθωµα θα καταβληθεί µε την υπογραφή της Σύµβασης. Ο µισθωτής
υποχρεούται να καταβάλλει το ανάλογο τέλος χαρτοσήµου επί του µισθώµατος.
2. Μετά την άπρακτη παρέλευση οιασδήποτε εκ των άνω προθεσµιών η εγγυητική
επιστολή καταπίπτει ολόκληρη υπέρ του ∆ήµου Αµφιλοχίας αυτοµάτως και χωρίς
καµία ενηµέρωση.
3. Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να διατηρεί την κατοχή του µισθίου τις υπέρ
αυτού δουλείες , τα όρια αυτού και γενικά το µίσθιο σε άριστη κατάσταση,
προστατεύοντας αυτό από κάθε καταπάτηση, αλλιώς ευθύνεται σε αποζηµίωση
απέναντι στον ∆ήµο.
4. Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται απέναντι στον µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση του
µισθίου της οποίας εννοείται ότι έχει λάβει γνώση ο µισθωτής ούτε για την ύπαρξη
οποιασδήποτε δουλείας πάνω στο µίσθιο ούτε συνεπώς υποχρεούται στην επιστροφή
ή µείωση του µισθώµατος ,ούτε στην λύση της σύµβασης.
5. Ο µισθωτής υποχρεούται µόλις λήξει η µίσθωση να παραδώσει το µίσθιο στην
ίδια κατάσταση που το παρέλαβε αλλιώς θα παρακρατείται η εγγυητική επιστολή
µέχρι αποκαταστάσεως του µισθίου.
6. Ο µισθωτής δεν θα µπορεί να εγκατασταθεί πριν την υπογραφή του σχετικού
συµφωνητικού µίσθωσης .
Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 69 του από 24-9/20.10.1958 « Περί
κωδικοποιήσεως σε Ενιαίο Κείµενο Νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των
προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.∆. 318/69
καµία ελάττωση του µισθώµατος ή αποζηµίωση του µισθωτού επιτρέπεται για
οποιαδήποτε λόγο.
Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο
Ο µισθωτής υποχρεούται στην πληρωµή παντός εξόδου δηµοπρασίας, ήτοι
τελών χαρτοσήµων- συµφωνητικού- αντιγραφικών εξόδων-κηρυκείων κ.λ.π.
Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο
Ο µισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις του άρθρου 7 καθώς και στους όρους και τις
προϋποθέσεις της ΚΥΑ ∆∆Π0007378/0454Β’ΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ
1636/12.05.2017 τεύχος Β΄): Απευθείας παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, του
δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων
λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) Α' Βαθµού.
Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο
Ο ∆ήµος υποχρεούται να ενεργεί έλεγχο στις πράξεις του µισθωτή και
σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος και το νόµο.
Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο
Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναµίσθωση καθώς και η υπεκµίσθωση του
µισθίου από τον µισθωτή.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 77/22-5-2017.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Του µε αριθµ. 11/22-5-2017 πρακτικού
της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αµφιλοχίας
Ο ∆ήµαρχος Αµφιλοχίας
 Α/Α Ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου

Δυτική Ελλάδα

Νεκτάριος Φαρμάκης: «Η Περιφέρεια είναι ο πρώτος στρατιώτης της τοπικής κοινωνίας στη μάχη κατά της πανδημίας»

2021-03-19 22:18
«Η μάχη με την πανδημία, για εμάς δεν ήταν - και δεν είναι - απλά μια περιπέτεια, μια δύσκολη καμπή που έπρεπε να συμβάλλουμε ώστε να ξεπεραστεί. Ήταν μια μάχη για το φίλο, το συγγενή, το γείτονα, το συμπολίτη. Μια μάχη στην οποία είχαμε χρέος να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή» ανέφερε ο...

Υπηρεσία υποστήριξης ηλικιωμένων ή και μοναχικών ατόμων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

2021-03-19 14:27
«Η δημιουργία ενός πλέγματος προστασίας και υποστήριξης των ηλικιωμένων που διαβιούν αυτόνομα, αποτελεί μία διαρκή προσπάθεια που έχει όμως ιδιαίτερη αξία στις δύσκολες ημέρες που όλοι βιώνουμε με την πανδημία» σημειώνει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, με αφορμή την απόφαση...

Διαδικτυακή Έκθεση «Από αγάπη για την Ελλάδα»

2021-03-17 17:35
Mε αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος παρουσιάζει, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας (BNF) και τη δημοσιογραφική της ιστοσελίδα RetroNews, μία διαδικτυακή έκθεση αφιερωμένη στους Γάλλους φιλέλληνες και στο...

Επιστολή Α. Φίλια στον Υπουργό Εργασίας και το Διοικητή του ΟΑΕΔ για παράταση των συμβάσεων Κοινωφελούς Εργασίας

2021-03-17 17:33
Με επιστολή που απευθύνεται στον Υπουργό Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη, και κοινοποιείται στο Διοικητή του ΟΑΕΔ, Σπύρο Πρωτοψάλτη, ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανδρέας Φίλιας, ζητά την παράταση των συμβάσεων 248 εργαζομένων που απασχολούνται μέσω του...

Σύσκεψη στελεχών με τον Αντιπεριφερειάρχη Φωκίωνα Ζαΐμη για την αδειοδότηση βιομηχανιών

2021-03-17 17:25
Σύσκεψη με κεντρικό θέμα την κωδικοποίηση των εγγράφων που απαιτούνται για την αδειοδότηση βιομηχανιών σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία πραγματοποιήθηκε μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων και του Αντιπεριφερειάρχη επιχειρηματικότητας έρευνας και καινοτομίας Φωκίωνα Ζαΐμη. Σκοπός είναι η μείωση...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>