Αίσιο τέλος στο θέμα της υπαγωγής των Αγροτών στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, δίνει σχετική εγκύκλιος του Υπερταμείου που προβλέπει νέο σύστημα έναρξης και διακοπής της ασφάλισης των αγροτών.

Οι αγρότες θα εγγράφονται πλέον στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης είτε με έναρξη εργασιών στην ΔΟΥ είτε με την ημερομηνία υποβολής του Απογραφικού Δελτίου.

Αντίστοιχα αντιμετωπίζονται και οι εκκρεμείς αιτήσεις, για τις οποίες προβλέπονται δυο ευνοϊκές ρυθμίσεις ώστε να ξεμπλοκάρει η διαδικασία:

Όσοι περιμένουν την εγγραφή τους απαλλάσσονται από τις αναδρομικές εισφορές υγείας. Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ δεν αναζητούνται οι εισφορές υγείας στις περιπτώσεις εκκρεμών αιτήσεων για την περίοδο μεταξύ υποβολής Απογραφικού Δελτίου και εγγραφής στα Μητρώα του ΕΦΚΑ.

Η διαδικασία έναρξης ασφάλισης προχωρά από την πρώτη μέρα του μήνα υποβολής του Απογραφικού Δελτίου ανεξάρτητα από τον έλεγχο για τυχόν αναδρομικότητα της ασφάλισης.

Αναλυτικά, με την επίμαχη εγκύκλιο διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες για το νέο σύστημα έναρξης και διακοπής ασφάλισης στον ΕΦΚΑ Αγροτών που ισχύει από 18 Ιουλίου 2018. Στο πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων εμπίπτουν οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών οι οποίοι χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες :

Αγρότες με έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ

Ως ημερομηνία έναρξης ασφάλισης στον ΕΦΚΑ λογίζεται η πρώτη μέρα του μήνα έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ (π.χ. έναρξη εργασιών 19/5, έναρξη ασφάλισης 1/5). Ως ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης λογίζεται η τελευταία μέρα του μήνα διακοπής άσκησης ασφαλιστέας δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. Κατά την προϊσχύουσα διαδικασία συμπληρώνονταν Απογραφικό Δελτίο με θέση υπεύθυνης δήλωσης για την υπαγωγή στην ασφάλιση. Αντίγραφο του Απογραφικού Δελτίου χορηγείται στον αιτούντα προκειμένου να προβεί σε έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ. Η ΔΟΥ χορηγεί βεβαίωση για την έναρξη εργασιών, η οποία μαζί με το Απογραφικό Δελτίο και τα λοιπά δικαιολογητικά, αποστέλλεται στον ΕΦΚΑ για την ολοκλήρωση της εγγραφής. Αντίστοιχα, αγρότες που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών στη ΔΟΥ και επιθυμούν διακοπή της ασφάλισης, υποβάλλουν αίτηση με τη βεβαίωση διακοπής εργασιών της ΔΟΥ και τα λοιπά δικαιολογητικά. Προσοχή, οι κανόνες αυτοί δεν ισχύουν για τους εργάτες γης που αμείβονται με εργόσημο.

Αγρότες χωρίς έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ

Ως ημερομηνία έναρξης ασφάλισης λογίζεται η πρώτη μέρα του μήνα υποβολής του Απογραφικού Δελτίου. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση μπορούν να κρίνονται σε μεταγενέστερο χρόνο. Η διαδικασία έναρξης ασφάλισης προχωρά ανεξάρτητα από τον έλεγχο για τυχόν αναδρομικότητα της ασφάλισης.