Δήμος Αμφιλοχίας. Λήψη απόφασης για μίσθωση παραλιακών χώρων

Δήμος Αμφιλοχίας. Λήψη απόφασης για μίσθωση παραλιακών χώρων

Το ανωτέρω θέµα µε την σύµφωνη γνώµη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συζητήθηκε εκτός ηµερήσιας διάταξης .
Ο κ. Πρόεδρος έφερε για συζήτηση το ανωτέρω θέµα και το λόγο πήρε ο αρµόδιος εισηγητής κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραµµατέας ∆ήµου ) ο οποίος ανέφερε ότι σύµφωνα µε την από 12/5/2017 εισήγηση του τµήµατος εσόδων του ∆ήµου µας µας γνωστοποιήθηκαν τα εξής :

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ ∆∆Π0007378/0454Β’ΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β΄)  Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης -Οικονοµικών παραχωρείται απευθείας µε αντάλλαγµα  στους Ο.Τ.Α. Α΄Βαθµού το δικαίωµα της απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας.  Η παραχώρηση ισχύει µέχρι 31/12/2019
Η µεταβίβαση του δικαιώµατος απλής χρήσης από τους ΟΤΑ Α΄βαθµού σε τρίτους διενεργείται µε δηµοπρασία εκτός από τις περιπτώσεις επιχειρηµατιών που έχουν το δικαίωµα να αιτηθούν την παραχώρηση άνευ δηµοπρασίας σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 13 του Ν.2971/2001 (την παραχώρηση του έµπροσθεν της άσκησης δραστηριότητάς τους κοινόχρηστο χώρο) στους οποίους η µεταβίβαση γίνεται µε απευθείας ανάθεση. 
Ειδικά για τις παραχωρήσεις απλής χρήσης του 2017 θα πρέπει να έχουν συναφθεί οι συµβάσεις παραχώρησης για τις απευθείας παραχωρήσεις από τους ∆ήµους και να έχουν αναρτηθεί στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ οι προκηρύξεις δηµοπρασίας µέχρι 23/06/2017.
Οι ∆ήµοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεµείς αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύµβαση παραχώρησης ή δεν έχει αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη δηµοπρασίας από τον ∆ήµο µέχρι 31η Μαΐου 2017, εντός των επόµενων 5 ηµερών στις αρµόδιες κατά χώρο Π∆∆Π ή ΑΓ∆Π. Εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου του Ιουλίου 2017 οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπ. Οικονοµικών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις αιτηθείσες παραχωρήσεις (συναφθεί όλες οι συµβάσεις παραχώρησης) 
 
Παρακαλούµε για την λήψη απόφασης σχετικά µε την εκµίσθωση των κάτωθι παραλιακών χώρων:

1. Παραλιακός χώρος στην Νέα ∆ηµοτική πλαζ Αµφιλοχίας (∆υτική πλαζ)
2. Παραλιακός χώρος στην Μπούκα Αµφιλοχίας Νο 1 (βόρειο τεµάχιο)
3. Παραλιακός χώρος στην Μπούκα Αµφιλοχίας Νο 2 (νότιο τεµάχιο)
4. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 1 (βόρειο τεµάχιο)
5. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 2 (νοτιότερο του Νο 1 τεµάχιου) 
6. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 3 (νοτιότερο του Νο 2 τεµάχιου) 
7. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 1 (βόρειο τεµάχιο) 
8. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 2 (νότιο τεµάχιο)  
9. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 3 (νότιο τεµάχιο)
10. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου  Νο 1 (βόρειο τεµάχιο)
11. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου  Νο 2 (νότιο τεµάχιο) 
12. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Μενιδίου (θέση ΑΓΡΙΛΟΣ) 

Στην συνέχεια παίρνοντας τον λόγο ο ∆.Σ. κ. Ευάγγελος Τσούκας ο οποίος και ανέφερε ότι συµφωνώ µε το θέµα αλλά να γίνουν όλα σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες . Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά .
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα και µετά από διαλογική συζήτηση
,   
     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Κ Α Τ Α     Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α  
Ψηφίζει και Εγκρίνει  
Εγκρίνει την εκµίσθωση των κάτωθι παραλιακών χώρων του ∆ήµου Αµφιλοχίας
 
1. Παραλιακός χώρος στην Νέα ∆ηµοτική πλαζ Αµφιλοχίας (∆υτική πλαζ)
2. Παραλιακός χώρος στην Μπούκα Αµφιλοχίας Νο 1 (βόρειο τεµάχιο) 
3. Παραλιακός χώρος στην Μπούκα Αµφιλοχίας Νο 2 (νότιο τεµάχιο)
4. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 1 (βόρειο τεµάχιο) 
5. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 2 (νοτιότερο του Νο 1 τεµάχιου) 
6. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 3 (νοτιότερο του Νο 2 τεµάχιου) 
7. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 1 (βόρειο τεµάχιο)
8. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 2 (νότιο τεµάχιο) 
9. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 3 (νότιο τεµάχιο)
10. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου  Νο 1 (βόρειο τεµάχιο)
11. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου  Νο 2 (νότιο τεµάχιο) 
12. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Μενιδίου (θέση ΑΓΡΙΛΟΣ) 

Επί του ανωτέρω θέµατος µειοψήφισε ο ∆.Σ. κ. Παναγιώτης Κατσιγιάννης οι λοιποί ∆.Σ. ψήφισαν το θέµα .  
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 61/12-5-2017.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως          Ο  Πρόεδρος
Τα Μέλη
Ο γραµµατέας  
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Βασίλειος Γάκης
      

Δυτική Ελλάδα

Νεκτάριος Φαρμάκης: «Η Περιφέρεια είναι ο πρώτος στρατιώτης της τοπικής κοινωνίας στη μάχη κατά της πανδημίας»

2021-03-19 22:18
«Η μάχη με την πανδημία, για εμάς δεν ήταν - και δεν είναι - απλά μια περιπέτεια, μια δύσκολη καμπή που έπρεπε να συμβάλλουμε ώστε να ξεπεραστεί. Ήταν μια μάχη για το φίλο, το συγγενή, το γείτονα, το συμπολίτη. Μια μάχη στην οποία είχαμε χρέος να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή» ανέφερε ο...

Υπηρεσία υποστήριξης ηλικιωμένων ή και μοναχικών ατόμων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

2021-03-19 14:27
«Η δημιουργία ενός πλέγματος προστασίας και υποστήριξης των ηλικιωμένων που διαβιούν αυτόνομα, αποτελεί μία διαρκή προσπάθεια που έχει όμως ιδιαίτερη αξία στις δύσκολες ημέρες που όλοι βιώνουμε με την πανδημία» σημειώνει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, με αφορμή την απόφαση...

Διαδικτυακή Έκθεση «Από αγάπη για την Ελλάδα»

2021-03-17 17:35
Mε αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος παρουσιάζει, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας (BNF) και τη δημοσιογραφική της ιστοσελίδα RetroNews, μία διαδικτυακή έκθεση αφιερωμένη στους Γάλλους φιλέλληνες και στο...

Επιστολή Α. Φίλια στον Υπουργό Εργασίας και το Διοικητή του ΟΑΕΔ για παράταση των συμβάσεων Κοινωφελούς Εργασίας

2021-03-17 17:33
Με επιστολή που απευθύνεται στον Υπουργό Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη, και κοινοποιείται στο Διοικητή του ΟΑΕΔ, Σπύρο Πρωτοψάλτη, ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανδρέας Φίλιας, ζητά την παράταση των συμβάσεων 248 εργαζομένων που απασχολούνται μέσω του...

Σύσκεψη στελεχών με τον Αντιπεριφερειάρχη Φωκίωνα Ζαΐμη για την αδειοδότηση βιομηχανιών

2021-03-17 17:25
Σύσκεψη με κεντρικό θέμα την κωδικοποίηση των εγγράφων που απαιτούνται για την αδειοδότηση βιομηχανιών σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία πραγματοποιήθηκε μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων και του Αντιπεριφερειάρχη επιχειρηματικότητας έρευνας και καινοτομίας Φωκίωνα Ζαΐμη. Σκοπός είναι η μείωση...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>