ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΚΑΙ Ο ΞΕΠΕΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ!Ρεπορταζ του δημοσιογράφου Βασίλη Νάκα,υποψήφιου δημοτικού συμβούλου με τη Κίνηση Ενεργών Πολιτών Δήμου Αμφιλοχίας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΚΑΙ Ο ΞΕΠΕΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ!Ρεπορταζ του δημοσιογράφου Βασίλη Νάκα,υποψήφιου δημοτικού συμβούλου με τη Κίνηση Ενεργών Πολιτών Δήμου Αμφιλοχίας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΚΑΙ Ο ΞΕΠΕΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ!
Και ο ξεπεσμός δεν έχει τέλος!!
Λίγο πριν τις εκλογές, και η Οικονομική Επιτροπή τού Δήμου Αμφιλοχίας, σε δήθεν τακτική συνεδρίασή της, ενέκρινε, όλως τυχαίως, την προμήθεια αδρανών υλικών ύψους 122.000 ευρώ!!
Δαπάνη η οποία θα επιβαρύνει, σύμφωνα με τα αποφασισθέντα, τον προϋπολογισμό του 2014, δηλαδή την επόμενη δημοτική αρχή!!
Αντί, λοιπόν, τα χρήματα των δημοτών να διοχετευθούν σε έργα κοινωνικού χαρακτήρα και στήριξης ευπαθών ομάδων, κατασπαταλώνται σε ρουσφετολογικές χαλικοστρώσεις και εξυπηρετήσεις προς ημετέρους!! ΑΙΔΩΣ, ΑΡΓΕΙΟΙ!!
Πόσο πιο χαμηλά θα πέσετε ακόμη για τη διατήρηση της καρέκλας, και τη θήρευση της ψήφου των χειμαζόμενων δημοτών που αγνοείτε καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας σας;!
Και ήταν τέτοια η πρεμούρα και η σβελτάδα τους για το «καλό» τού πολίτη, μετά από 4 χρόνια παντελούς αδράνειας, ώστε η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 15-4-14,Μ Τρίτη!
Τα συμπεράσματα δικά σας...
Αλγεινή εντύπωση προκαλεί η απουσία τού επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης από τη συνεδρίαση, όπως αναφέρεται στα πρακτικά…
Βασίλης Νάκας, δημοσιογράφος.
YΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α  Ν Τ Ι Γ Ρ Α  Φ Ο

Από το πρακτικό 8/15-4-2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αµφιλοχίας.
Στην Αµφιλοχία σήµερα την 15ην  Απριλίου 2014 ηµέρα Μ.Τρίτη και ώρα 3.00 µ.µ και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Αµφιλοχίας σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση ύστερα από την αριθµ: 7164/10-4-2014 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου της που επιδόθηκε σε καθένα µέλος της .

 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1. Απόστολος Κοιµήσης ,    Πρόεδρος
3. Αθανάσιος Μπαλάσκας,    Μέλος
3. Κωνσταντίνος Κοπίδης ,    Μέλος
4. Αθανάσιος Κακαρούνας , αναπληρωµατικό µέλος της πλειοψηφίας που κλήθηκε στην θέση του τακτικού µέλους του κ. Γεωργίου Σταµούλη ο οποίος δήλωσε ότι θα απουσιάζει ( άρθρο 75 παργ.2 του Ν.3852/2010).

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Ιωάννης Πρεβεζιάννος , Αντιπρόεδρος

2. Κων/νος Ριζογιάννης , Μέλος

3. Γεώργιος Νικολέτος , Μέλος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Γεώργιος Αλπός και η υπάλληλος του ∆ήµου ∆ιαµάντω Ψωφάκη για την τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ 3ο    :«Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωσης αποτελέσµατος για         την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΡΓΟ  ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ Ο∆ΩΝ  ∆ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»

Ο κ. Πρόεδρος έφερε για συζήτηση το ανωτέρω θέµα και ανέφερε ότι :

Με την 51/2014 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 40855/2016/8-4-2014 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές   και η κατάρτιση όρων του ανοικτού διαγωνισµού   για    την     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     Α∆ΡΑΝΩΝ    ΥΛΙΚΩΝ   ΓΙΑ    ΤΟ    ΕΡΓΟ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ:   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  ∆ΙΚΤΥΟΥ  Ο∆ΩΝ    ∆ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»
Στις 4 -4-2014 διενεργήθηκε o ανοικτός διαγωνισµός.
Η  επιτροπή  διαγωνισµού κατέθεσε  το  από  4-4-2014 πρακτικό  για  έγκριση.  Στο πρακτικό αναφέρεται ότι στο διαγωνισµό κατατέθηκε µόνο µία προσφορά από την εταιρεία Αιτωλική Τεχνική Α.Ε. και η οποία έγινε και αποδεκτή.
Στο πρακτικό η επιτροπή γνωµοδοτεί για την ανάθεση αυτής. .


1
ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΩΨΞ-5ΜΨ


Ύστερα  από  τα  ανωτέρω  και  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  20  παρ.5  ΕΚΠΟΤΑ,  η
Οικονοµική επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την κατακύρωση του διαγωνισµού.
Η οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1.  το γεγονός ότι  έλαβαν τεύχη δηµοπράτησης δύο εταιρείες, µία από Το Νοµό
Αιτωλ/νίας και µια από το Νοµό Τρικάλων
2.  τις διατάξεις του Ν. 2286/95
3.  τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
4.  Tην αρίθµ 07/2014 µελέτη που συντάχθηκε από το Τµήµα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδοµών
5.  Την 51/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι του ανοικτού διαγωνισµού του θέµατος
6.  Την  αριθµ  πρωτ.  40855/2016/8-4-2014      απόφαση  της  Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου , ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου  για την επικύρωση της αριθµ 51/2014 απόφαση της Ο.Ε.
7.  Την  υπ’  αριθµ.  πρωτ.  4925/6-3-2014    διακήρυξη    ανοικτού  µειοδοτικού διαγωνισµού
8.  Τα από 4/4/2014 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού
9.  την  προσφορά  της  συµµετέχουσας  εταιρείας  και  τα  λοιπά  στοιχεία  του φακέλου

Η  Οικονοµική Επιτροπή  λαµβάνοντας υπόψη  όλα  τα  παραπάνω  και  έπειτα  από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την έγκριση του από 4-4-2014 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού για την

Β.  Την  ανάθεση  της      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ  ΕΡΓΟ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ Ο∆ΩΝ    ∆ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ     στην εταιρεία ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. , Εµπορία αδρανών υλικών , ΑΦΜ 0821444133, ∆.Ο.Υ. Ναυπάκτου συνολικής αξίας   µε το ΦΠΑ #
122.508,00Ευρώ #

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7323.001 του προϋπολογισµού το έτους 2014.

Γ. Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο την πραγµατοποίηση των περαιτέρω ενεργειών για την υπογραφή της σύµβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 87  / 15-4-2014


Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως .
Ο Προεδρεύων                                      Τα Μέλη
Υπογραφή                                          Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
από το µε αριθ.  8/ 15-4-2014
πρακτικό της Ο. Ε. ∆ήµου Αµφιλοχίας

Ο ∆ήµαρχος Αµφιλοχίας κ. α. α. Γεώργιος Σιατής

Βασίλης Νάκας, δημοσιογράφος.
YΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ».

Δυτική Ελλάδα

Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία - Διαδικτυακή Συζήτηση Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

2020-12-02 14:09
Διαδικτυακή συζήτηση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία πραγματοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων Νήσων, την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα...

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που ενέχεται σε ληστείες και κλοπές σε οικίες στην Αιτωλοακαρνανία.Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 7 ληστείες και 26 κλοπές, ενώ η συνολική λεία των δραστών ξεπερνά τις 100.000 ευρώ

2020-12-01 21:05
Εξαρθρώθηκε, μετά από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα, της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, εγκληματική οργάνωση, η οποία διέπραττε ληστείες και κλοπές σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας. Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν σήμερα το πρωί, στην Πάτρα, στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, στο πλαίσιο...

Ημερίδα για την προστασία και διαχείριση των ακτών

2020-12-01 19:36
Ημερίδα σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία και διαχείριση των ακτών της Δυτικής Ελλάδας, διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου, Επιστήμης και Τεχνολογίας, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη και την οργάνωση Save Coast. Στην Ημερίδα συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης,...

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης σε εθνικό σκέλος του πρώτου Περιφερειακού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας REBRAIN WESTERN GREECE–eDIH

2020-12-01 14:49
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τη διαδικασία ανάδειξης των «Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας» (European Digital Innovation Hubs–EDIHs) με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η πρόταση για τη δημιουργία του...

Μεγάλη παρέμβαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε ποταμούς και χειμάρρους της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

2020-11-27 20:11
Στην εγκατάσταση εργολάβου στο ρέμα “Ριγαίικα” στο Δήμο Μεσολογγίου παραβρέθηκε σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Έργων και Υποδομών, Θανάση Μαυρομμάτη. Η έναρξη των εργασιών σηματοδοτεί τη...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>