ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΚΑΙ Ο ΞΕΠΕΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ!Ρεπορταζ του δημοσιογράφου Βασίλη Νάκα,υποψήφιου δημοτικού συμβούλου με τη Κίνηση Ενεργών Πολιτών Δήμου Αμφιλοχίας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΚΑΙ Ο ΞΕΠΕΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ!Ρεπορταζ του δημοσιογράφου Βασίλη Νάκα,υποψήφιου δημοτικού συμβούλου με τη Κίνηση Ενεργών Πολιτών Δήμου Αμφιλοχίας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΚΑΙ Ο ΞΕΠΕΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ!
Και ο ξεπεσμός δεν έχει τέλος!!
Λίγο πριν τις εκλογές, και η Οικονομική Επιτροπή τού Δήμου Αμφιλοχίας, σε δήθεν τακτική συνεδρίασή της, ενέκρινε, όλως τυχαίως, την προμήθεια αδρανών υλικών ύψους 122.000 ευρώ!!
Δαπάνη η οποία θα επιβαρύνει, σύμφωνα με τα αποφασισθέντα, τον προϋπολογισμό του 2014, δηλαδή την επόμενη δημοτική αρχή!!
Αντί, λοιπόν, τα χρήματα των δημοτών να διοχετευθούν σε έργα κοινωνικού χαρακτήρα και στήριξης ευπαθών ομάδων, κατασπαταλώνται σε ρουσφετολογικές χαλικοστρώσεις και εξυπηρετήσεις προς ημετέρους!! ΑΙΔΩΣ, ΑΡΓΕΙΟΙ!!
Πόσο πιο χαμηλά θα πέσετε ακόμη για τη διατήρηση της καρέκλας, και τη θήρευση της ψήφου των χειμαζόμενων δημοτών που αγνοείτε καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας σας;!
Και ήταν τέτοια η πρεμούρα και η σβελτάδα τους για το «καλό» τού πολίτη, μετά από 4 χρόνια παντελούς αδράνειας, ώστε η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 15-4-14,Μ Τρίτη!
Τα συμπεράσματα δικά σας...
Αλγεινή εντύπωση προκαλεί η απουσία τού επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης από τη συνεδρίαση, όπως αναφέρεται στα πρακτικά…
Βασίλης Νάκας, δημοσιογράφος.
YΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α  Ν Τ Ι Γ Ρ Α  Φ Ο

Από το πρακτικό 8/15-4-2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αµφιλοχίας.
Στην Αµφιλοχία σήµερα την 15ην  Απριλίου 2014 ηµέρα Μ.Τρίτη και ώρα 3.00 µ.µ και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Αµφιλοχίας σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση ύστερα από την αριθµ: 7164/10-4-2014 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου της που επιδόθηκε σε καθένα µέλος της .

 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1. Απόστολος Κοιµήσης ,    Πρόεδρος
3. Αθανάσιος Μπαλάσκας,    Μέλος
3. Κωνσταντίνος Κοπίδης ,    Μέλος
4. Αθανάσιος Κακαρούνας , αναπληρωµατικό µέλος της πλειοψηφίας που κλήθηκε στην θέση του τακτικού µέλους του κ. Γεωργίου Σταµούλη ο οποίος δήλωσε ότι θα απουσιάζει ( άρθρο 75 παργ.2 του Ν.3852/2010).

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Ιωάννης Πρεβεζιάννος , Αντιπρόεδρος

2. Κων/νος Ριζογιάννης , Μέλος

3. Γεώργιος Νικολέτος , Μέλος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Γεώργιος Αλπός και η υπάλληλος του ∆ήµου ∆ιαµάντω Ψωφάκη για την τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ 3ο    :«Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωσης αποτελέσµατος για         την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΡΓΟ  ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ Ο∆ΩΝ  ∆ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»

Ο κ. Πρόεδρος έφερε για συζήτηση το ανωτέρω θέµα και ανέφερε ότι :

Με την 51/2014 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 40855/2016/8-4-2014 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές   και η κατάρτιση όρων του ανοικτού διαγωνισµού   για    την     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     Α∆ΡΑΝΩΝ    ΥΛΙΚΩΝ   ΓΙΑ    ΤΟ    ΕΡΓΟ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ:   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  ∆ΙΚΤΥΟΥ  Ο∆ΩΝ    ∆ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»
Στις 4 -4-2014 διενεργήθηκε o ανοικτός διαγωνισµός.
Η  επιτροπή  διαγωνισµού κατέθεσε  το  από  4-4-2014 πρακτικό  για  έγκριση.  Στο πρακτικό αναφέρεται ότι στο διαγωνισµό κατατέθηκε µόνο µία προσφορά από την εταιρεία Αιτωλική Τεχνική Α.Ε. και η οποία έγινε και αποδεκτή.
Στο πρακτικό η επιτροπή γνωµοδοτεί για την ανάθεση αυτής. .


1
ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΩΨΞ-5ΜΨ


Ύστερα  από  τα  ανωτέρω  και  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  20  παρ.5  ΕΚΠΟΤΑ,  η
Οικονοµική επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την κατακύρωση του διαγωνισµού.
Η οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1.  το γεγονός ότι  έλαβαν τεύχη δηµοπράτησης δύο εταιρείες, µία από Το Νοµό
Αιτωλ/νίας και µια από το Νοµό Τρικάλων
2.  τις διατάξεις του Ν. 2286/95
3.  τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
4.  Tην αρίθµ 07/2014 µελέτη που συντάχθηκε από το Τµήµα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδοµών
5.  Την 51/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι του ανοικτού διαγωνισµού του θέµατος
6.  Την  αριθµ  πρωτ.  40855/2016/8-4-2014      απόφαση  της  Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου , ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου  για την επικύρωση της αριθµ 51/2014 απόφαση της Ο.Ε.
7.  Την  υπ’  αριθµ.  πρωτ.  4925/6-3-2014    διακήρυξη    ανοικτού  µειοδοτικού διαγωνισµού
8.  Τα από 4/4/2014 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού
9.  την  προσφορά  της  συµµετέχουσας  εταιρείας  και  τα  λοιπά  στοιχεία  του φακέλου

Η  Οικονοµική Επιτροπή  λαµβάνοντας υπόψη  όλα  τα  παραπάνω  και  έπειτα  από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την έγκριση του από 4-4-2014 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού για την

Β.  Την  ανάθεση  της      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ  ΕΡΓΟ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ Ο∆ΩΝ    ∆ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ     στην εταιρεία ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. , Εµπορία αδρανών υλικών , ΑΦΜ 0821444133, ∆.Ο.Υ. Ναυπάκτου συνολικής αξίας   µε το ΦΠΑ #
122.508,00Ευρώ #

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7323.001 του προϋπολογισµού το έτους 2014.

Γ. Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο την πραγµατοποίηση των περαιτέρω ενεργειών για την υπογραφή της σύµβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 87  / 15-4-2014


Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως .
Ο Προεδρεύων                                      Τα Μέλη
Υπογραφή                                          Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
από το µε αριθ.  8/ 15-4-2014
πρακτικό της Ο. Ε. ∆ήµου Αµφιλοχίας

Ο ∆ήµαρχος Αµφιλοχίας κ. α. α. Γεώργιος Σιατής

Βασίλης Νάκας, δημοσιογράφος.
YΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ».

Δυτική Ελλάδα

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Χ. Μπονάνου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

2020-11-25 17:27
Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών έχει ορισθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών η 25η Νοεμβρίου. Η έμφυλη βία ενέχει ποικίλες διαστάσεις όπως η ενδοοικογενειακή, ο βιασμός, η σεξουαλική παρενόχληση, η συναισθηματική και ψυχολογική κακοποίηση, η άρνηση πόρων και...

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ Πρὸς τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

2020-11-25 13:17
Ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί, Θὰ ἤθελα πολὺ αὐτὲς τὶς ἡμέρες, τὶς δύσκολες καὶ ταραγμένες ἡμέρες ποὺ  ἀποπνέουν  ἀνησυχία, ἀγωνία,  ταραχή,  ἀβεβαιότητα καὶ θλῖψι ἀκόμα,  νὰ εἶμαι κοντά σας, κοντὰ σὲ ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς, ὥστε νὰ συζητήσουμε, νὰ συμπνευματιστοῦμε καὶ νὰ...

Πράσινα σημεία και γωνίες ανακύκλωσης σε δήμους της Δυτικής Ελλάδας

2020-11-24 18:08
Με 2,5 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται η κατασκευή πράσινων σημείων και γωνιών ανακύκλωσης σε τρεις Δήμους της Δυτικής Ελλάδας, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη εντάσσονται στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Ειδικότερα, στο Δήμο Ναυπακτίας...

Συνελήφθη δράστης για πορνογραφία ανηλίκου.Ο δράστης απέσπασε από ανήλικη φωτογραφίες του σώματός της και της απέστειλε φωτογραφίες που προσβάλλουν την γενετήσια αξιοπρέπεια.

2020-11-24 11:19
Συνελήφθη, μετά από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων, ένας ημεδαπός άνδρας για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκου στην Αιτωλοακαρνανία. Σε βάρος του...

Διαδικτυακή ημερίδα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τις επιπτώσεις του Covid19 στην Ψυχική Υγεία της Κοινωνίας

2020-11-23 16:59
Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Επιπτώσεις του Covid19 στην Ψυχική Υγεία της Κοινωνίας» πραγματοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17:30.Έγκριτοι επιστήμονες από το χώρο της υγείαςθα αναφερθούν στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται και στις επιπτώσεις που έχει...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>