ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΚΑΙ Ο ΞΕΠΕΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ!Ρεπορταζ του δημοσιογράφου Βασίλη Νάκα,υποψήφιου δημοτικού συμβούλου με τη Κίνηση Ενεργών Πολιτών Δήμου Αμφιλοχίας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΚΑΙ Ο ΞΕΠΕΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ!Ρεπορταζ του δημοσιογράφου Βασίλη Νάκα,υποψήφιου δημοτικού συμβούλου με τη Κίνηση Ενεργών Πολιτών Δήμου Αμφιλοχίας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΚΑΙ Ο ΞΕΠΕΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ!
Και ο ξεπεσμός δεν έχει τέλος!!
Λίγο πριν τις εκλογές, και η Οικονομική Επιτροπή τού Δήμου Αμφιλοχίας, σε δήθεν τακτική συνεδρίασή της, ενέκρινε, όλως τυχαίως, την προμήθεια αδρανών υλικών ύψους 122.000 ευρώ!!
Δαπάνη η οποία θα επιβαρύνει, σύμφωνα με τα αποφασισθέντα, τον προϋπολογισμό του 2014, δηλαδή την επόμενη δημοτική αρχή!!
Αντί, λοιπόν, τα χρήματα των δημοτών να διοχετευθούν σε έργα κοινωνικού χαρακτήρα και στήριξης ευπαθών ομάδων, κατασπαταλώνται σε ρουσφετολογικές χαλικοστρώσεις και εξυπηρετήσεις προς ημετέρους!! ΑΙΔΩΣ, ΑΡΓΕΙΟΙ!!
Πόσο πιο χαμηλά θα πέσετε ακόμη για τη διατήρηση της καρέκλας, και τη θήρευση της ψήφου των χειμαζόμενων δημοτών που αγνοείτε καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας σας;!
Και ήταν τέτοια η πρεμούρα και η σβελτάδα τους για το «καλό» τού πολίτη, μετά από 4 χρόνια παντελούς αδράνειας, ώστε η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 15-4-14,Μ Τρίτη!
Τα συμπεράσματα δικά σας...
Αλγεινή εντύπωση προκαλεί η απουσία τού επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης από τη συνεδρίαση, όπως αναφέρεται στα πρακτικά…
Βασίλης Νάκας, δημοσιογράφος.
YΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α  Ν Τ Ι Γ Ρ Α  Φ Ο

Από το πρακτικό 8/15-4-2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αµφιλοχίας.
Στην Αµφιλοχία σήµερα την 15ην  Απριλίου 2014 ηµέρα Μ.Τρίτη και ώρα 3.00 µ.µ και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Αµφιλοχίας σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση ύστερα από την αριθµ: 7164/10-4-2014 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου της που επιδόθηκε σε καθένα µέλος της .

 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1. Απόστολος Κοιµήσης ,    Πρόεδρος
3. Αθανάσιος Μπαλάσκας,    Μέλος
3. Κωνσταντίνος Κοπίδης ,    Μέλος
4. Αθανάσιος Κακαρούνας , αναπληρωµατικό µέλος της πλειοψηφίας που κλήθηκε στην θέση του τακτικού µέλους του κ. Γεωργίου Σταµούλη ο οποίος δήλωσε ότι θα απουσιάζει ( άρθρο 75 παργ.2 του Ν.3852/2010).

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Ιωάννης Πρεβεζιάννος , Αντιπρόεδρος

2. Κων/νος Ριζογιάννης , Μέλος

3. Γεώργιος Νικολέτος , Μέλος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Γεώργιος Αλπός και η υπάλληλος του ∆ήµου ∆ιαµάντω Ψωφάκη για την τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ 3ο    :«Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωσης αποτελέσµατος για         την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΡΓΟ  ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ Ο∆ΩΝ  ∆ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»

Ο κ. Πρόεδρος έφερε για συζήτηση το ανωτέρω θέµα και ανέφερε ότι :

Με την 51/2014 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 40855/2016/8-4-2014 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές   και η κατάρτιση όρων του ανοικτού διαγωνισµού   για    την     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     Α∆ΡΑΝΩΝ    ΥΛΙΚΩΝ   ΓΙΑ    ΤΟ    ΕΡΓΟ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ:   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  ∆ΙΚΤΥΟΥ  Ο∆ΩΝ    ∆ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»
Στις 4 -4-2014 διενεργήθηκε o ανοικτός διαγωνισµός.
Η  επιτροπή  διαγωνισµού κατέθεσε  το  από  4-4-2014 πρακτικό  για  έγκριση.  Στο πρακτικό αναφέρεται ότι στο διαγωνισµό κατατέθηκε µόνο µία προσφορά από την εταιρεία Αιτωλική Τεχνική Α.Ε. και η οποία έγινε και αποδεκτή.
Στο πρακτικό η επιτροπή γνωµοδοτεί για την ανάθεση αυτής. .


1
ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΩΨΞ-5ΜΨ


Ύστερα  από  τα  ανωτέρω  και  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  20  παρ.5  ΕΚΠΟΤΑ,  η
Οικονοµική επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την κατακύρωση του διαγωνισµού.
Η οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1.  το γεγονός ότι  έλαβαν τεύχη δηµοπράτησης δύο εταιρείες, µία από Το Νοµό
Αιτωλ/νίας και µια από το Νοµό Τρικάλων
2.  τις διατάξεις του Ν. 2286/95
3.  τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
4.  Tην αρίθµ 07/2014 µελέτη που συντάχθηκε από το Τµήµα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδοµών
5.  Την 51/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι του ανοικτού διαγωνισµού του θέµατος
6.  Την  αριθµ  πρωτ.  40855/2016/8-4-2014      απόφαση  της  Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου , ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου  για την επικύρωση της αριθµ 51/2014 απόφαση της Ο.Ε.
7.  Την  υπ’  αριθµ.  πρωτ.  4925/6-3-2014    διακήρυξη    ανοικτού  µειοδοτικού διαγωνισµού
8.  Τα από 4/4/2014 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού
9.  την  προσφορά  της  συµµετέχουσας  εταιρείας  και  τα  λοιπά  στοιχεία  του φακέλου

Η  Οικονοµική Επιτροπή  λαµβάνοντας υπόψη  όλα  τα  παραπάνω  και  έπειτα  από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την έγκριση του από 4-4-2014 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού για την

Β.  Την  ανάθεση  της      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ  ΕΡΓΟ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ Ο∆ΩΝ    ∆ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ     στην εταιρεία ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. , Εµπορία αδρανών υλικών , ΑΦΜ 0821444133, ∆.Ο.Υ. Ναυπάκτου συνολικής αξίας   µε το ΦΠΑ #
122.508,00Ευρώ #

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7323.001 του προϋπολογισµού το έτους 2014.

Γ. Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο την πραγµατοποίηση των περαιτέρω ενεργειών για την υπογραφή της σύµβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 87  / 15-4-2014


Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως .
Ο Προεδρεύων                                      Τα Μέλη
Υπογραφή                                          Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
από το µε αριθ.  8/ 15-4-2014
πρακτικό της Ο. Ε. ∆ήµου Αµφιλοχίας

Ο ∆ήµαρχος Αµφιλοχίας κ. α. α. Γεώργιος Σιατής

Βασίλης Νάκας, δημοσιογράφος.
YΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ».

Δυτική Ελλάδα

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το Σχέδιο Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2021

2020-10-29 15:41
Εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2021, το οποίο θα έρθει προς ψήφιση σε προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σήμερα, Πέμπτη 29...

Πρόταση για τον πρώτο Περιφερειακό κόμβο ψηφιακής καινοτομίας «REBRAIN WESTERN GREECE»

2020-10-29 15:29
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η υποβολή της πρότασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τη σύμπραξη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δημιουργία του πρώτου περιφερειακού κόμβου ψηφιακής καινοτομίας (DIGITAL INNOVATION HUB) με τίτλο «REBRAIN WESTERN GREECE». Στην πρόσκληση...

Συνελήφθη ημεδαπός σε χωριό της Άρτας, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

2020-10-28 14:55
Συνελήφθη, χθες (27-10-2020) το πρωί σε χωριό του Δήμου Αρταίων, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας, ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε στην κατοχή του αλλά και στο...

Συνάντηση της Αντιπεριφερειάρχη Μαρίας Σαλμά με παραγωγικούς φορείς της Αιτωλοακαρνανίας

2020-10-28 08:16
Συνάντηση με εκπροσώπους του Επιμελητηρίου και των εμπορικών Συλλόγων της Αιτωλοακαρνανίας είχε σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Μαρία Σαλμά, στο Διοικητήριο της Ι.Π. Μεσολογγίου. Στην ενημερωτική συνάντηση που έγινε παρουσία του προϊσταμένου της...

Το μήνυμα του Περιφερειάρχη για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

2020-10-27 17:41
Στο μήνυμά του με την ευκαιρία της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, αναφέρει τα εξής: «Το έπος του ‘40 καταγράφηκε στην ιστορία ως το μεγάλο ΟΧΙ των Ελλήνων απέναντι στο ναζισμό, στον ολοκληρωτισμό, αλλά και σε κάθε μορφή...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>